Blog

Aug 09
Aug 03

JSMP realiza semináriu Rejionál iha Munisípiu Baukau; Autór judisiáriu no Reprezentante PN esplika sira nia funsionamentu serbisu durante situasaun serka sanitária ba covid-19

Iha 23 Jullu 2021, JSMP realiza semináriu rejionál iha Munisípiu Baukau kona-ba asegura akontabilidade Governu ba Covid-19, hadia asesu no liberdade ba informasaun iha Timor Leste, “Knaar Órgaun Seberanu, Partisipasaun Públiku iha Prosesu halo Lei no Asesu ba Justisa Formál Timor-Leste.” Tetum PDF English PDF
Jul 23
Jul 01

TDD hasai ata husu atensaun husi PDD ba prokuradór sira ne’ebé falta iha julgamentu “JSMP apresia tribunál no husu PDD tenke toma konsiderasaun”

Iha 24 Janeiru 2021, Tribunál Distritál Dili (TDD) adia prosesu julgamentu ba kazu tolu tanba prokuradór titular ba kazu sira ne’e la marka prezensa no laiha prokuradór seluk substitui. Nune’e, Tribunál Distritál Dili liuhusi juis titulár iha sala julgamentu deside hasai ata husu atensaun husi Xefi Prokuradór Distritál Dili ba…
Jun 10
Jun 01
May 26
May 25

JSMP husu PN aloka orsamentu sufisiente hodi apoia CAC nia serbisu

 Parlamentu Nasionál (PN) liuhusi reuniaun plenaria Segunda-feira, 17 Maiu 2021, husu ba Komisaun Anti-Korrupsaun (CAC-sigla Portugés) atu hatudu ninia natureza no kapasidade polisiál iha ninia atuasaun sira iha ámbitu serbisu prevensaun no kombate krime korrupsaun iha Timor-Leste. Deklarasaun no afirmasaun sira ne’e hato’o iha okaziaun aprezentasaun relatóriu jerál anuál CAC…
May 07
Apr 30