Sumáriu Atividade Mensal

2020

Períodu

Setór

Sumáriu

Setembru

Parlamentu Nasionál

Sumariu Ativiadede Mensal ba Parlamentu Nasional-Setembru-2020 (Tetum)  (English)

Tribunál

Sumáriu Atividade monitorizasaun JSMP durante fulan Setembru iha Tribunál Distritál Sira inklui tribunál movel-2020 (Tetum)

Advokasia

Agostu

Parlamentu Nasionál

Sumariu Atividade Parlamentu Nasional-Agostu-2020  (Tetum)

Tribunál

Feriadu Judisiáriu 

Advokasia

Sumariu Atividade Advokasia Asuntu Kriminaliza Difamasaun no Injuria-I-Agostu-2020 (Tetum)