Sumáriu Atividade Mensal

Outubru

  • Parlamentu Nasionál:Sumáriu Atividade Mensal ba Parlamentu Nasionál (Tetum)
  • Tribunál:                    
  • Advokasia:Sumáriu Atividade Mensal “Liberdade ba Reuniaun no Manifestasaun” (Tetum)

Setembru

  • Parlamentu Nasionál: Sumáriu Atividade Mensal ba Parlamentu Nasional (Tetum) (English)
  • Tribunál : Sumáriu Atividade monitorizasaun JSMP  iha Tribunál Distritál Sira inklui tribunál movel-2020 (Tetum)
  • Advokasia: Laiha sumáriu

Agostu

  • Parlamentu Nasionál: Sumariu Atividade Parlamentu Nasional (Tetum)
  • Tribunál: Feriadu Judisiáriu 
  • Advokasia: Sumariu Atividade Advokasia Asuntu Kriminaliza Difamasaun no Injuria-I (Tetum)  (English)