Sumáriu Atividade Mensal

Novembru

 • Tribunal:Sumáriu atividade mensál Parlamentu Nasional  –(Tetum)
 • Advokasia:  Sumáriu mensal: Pontu de vista JSMP nian kona-ba modalidade sira kazamentu sivil (Tetum) (English)    

Outubru

 • Parlamentu Nasionál:Sumáriu Atividade Mensal ba Parlamentu Nasionál (Tetum)
 • Tribunál: Sumáriu Atividade Mensal: OJE 2021 ba Setór Justisa (Tetum)
 • Advokasia:Sumáriu Atividade Mensal “Liberdade ba Reuniaun no Manifestasaun” (Tetum)  (English)

Setembru

 • Parlamentu Nasionál: Sumáriu Atividade Mensal ba Parlamentu Nasional (Tetum) (English)
 • Tribunál : Sumáriu Atividade monitorizasaun JSMP  iha Tribunál Distritál Sira inklui tribunál movel-2020 (Tetum)
 • Advokasia: Laiha sumáriu

Agostu

 • Parlamentu Nasionál: Sumariu Atividade Parlamentu Nasional (Tetum)
 • Tribunál: Feriadu Judisiáriu 
 • Advokasia: Sumariu Atividade Advokasia Asuntu Kriminaliza Difamasaun no Injuria-I (Tetum)  (English)