Sumáriu Atividade Mensal

2022

Outubru

 • Asistensia Legál: Sumariu asisténsia legál fulan Outubru (Tetum)

Setembru

 • Asistensia Legál: Sumariu asisténsia legál fulan Setembru (Tetum)

Jullu

 • Asistensia Legál: Sumariu asisténsia legál fulan Jullu (Tetum)

Junu

 • Asistensia Legál: Sumariu asisténsia legál fulan Junu (Tetum)

Maiu

 • Asistensia Legál: Sumariu asisténsia legál fulan Maiu (Tetum)

Abril

 • Asistensia Legál: Sumariu asisténsia legál fulan Abril (Tetum)

Marsu

 • Asistensia Legál: Sumariu asisténsia legál fulan Marsu (Tetum)

Fevereiru

 • Asistensia Legál: Sumáriu atividade mensal (Tetum)

Januariu

 • Asistensia Legál: Sumáriu atividade mensal (Tetum)

2021

Dezembru

 • Asistensia Legál:Sumáriu atividade mensal (Tetum)

Novembru

 • Asistensia Legál:Sumáriu atividade mensal (Tetum)

Outubru

 • Asistensia Legál:Sumáriu atividade mensal (Tetum)

Setembru

 • Asistensia Legál:Sumáriu atividade mensal (Tetum)

Agostu

 • Asistensia Legál:Sumáriu atividade mensal (Tetum)

Jullu

 • Asistensia Legál: Sumáriu atividade mensal (Tetum)

Junu

 • Tribunál: Sumáriu atividade mensal (Tetum)
 • Parlamentu Nasionál: Sumáriu atividede mensal (Tetum)
 • Asistensia Legál: Sumáriu atividade mensal (Tetum)

Maiu

 • Advokasia: Sumáriu atividade mensal (Tetum)
 • Tribunál no Asistensia Legál: Sumáriu atividade mensal (Tetum)
 • Parlamentu Nasionál: Sumáriu atividade mensal (Tetum)

Abril

 • Advokasia: Sumáriu atividade mensal (Tetum)
 • Tribunál no Asistensia Legál : Sumáriu atividade mensal (Tetum)
 • Parlamentu Nasionál: Sumáriu atividade mensal (Tetum)

Marsu

 • Tribunál no Asistensia Legál: Sumáriu atividade mensal (Tetum)
 • Parlamentu Nasionál: Sumáriu atividade mensal (Tetum)
 • Advokasia: Sumáriu Mensal Atividade Advokasia (Tetum)

Fevereiru

 • Tribunál no Asistensia Legál: Sumáriu atividade mensal (Tetum)
 • Parlamentu Nasionál: Sumáriu atividade mensal (Tetum)
 • Advokasia: Sumáriu atividade mensal  (Tetum)

Januariu

 • Tribunál no Asistensia Legál Sumáriu atividade mensal (Tetum)
 • Parlamentu Nasionál: Sumáriu atividade mensal (Tetum)
 • Advokasia: Sumáriu atividade mensal (Tetum)

2020

Dezembru

 • Parlamentu Nasionál: Sumáriu atividade mensál (Tetum)

Novembru

 • Advokasia:  Sumáriu mensal: Pontu de vista JSMP nian kona-ba modalidade sira kazamentu sivil (Tetum) (English)    
 • Parlamentu Nasionál: Sumáriu atividade mensál (Tetum)

Outubru

 • Parlamentu Nasionál:Sumáriu Atividade Mensál (Tetum)
 • Tribunál: Sumáriu Atividade Mensal: OJE 2021 ba Setór Justisa (Tetum)
 • Advokasia:Sumáriu Atividade Mensal “Liberdade ba Reuniaun no Manifestasaun” (Tetum)  (English)

Setembru

 • Parlamentu Nasionál: Sumáriu Atividade Mensál  (Tetum) (English)
 • Tribunál : Sumáriu Atividade monitorizasaun JSMP  iha Tribunál Distritál Sira inklui tribunál movel-2020 (Tetum)
 • Advokasia: Laiha sumáriu

Agostu

 • Parlamentu Nasionál: Sumáriu Atividade Mensál  (Tetum)
 • Tribunál: Feriadu Judisiáriu 
 • Advokasia: Sumáriu Atividade Advokasia Asuntu Kriminaliza Difamasaun no Injuria-I (Tetum)  (English)