Komunikadu Imprensa / Press Release
Aug 10

JSMP husu atu krime transnasionál, krime graves, krime violasaun hasoru feto no labarik no krime korupsaun mantein la hetan Indultu no komutasaun ba pena

Indultu no komutasaun ba pena nu’udar direitu ida prizoneiru sira nian no normalmente iha kada loron boot sira Prezidente da Repúblika ezerse ninia kompeténsia tuir Konstituisaun da Republika[1] hodi fó indultu no komutasaun ba pena ba prizoneiru sira ne’ebé priense ona kriteria sira hanesan, kumpri ona metade husi pena ne’ebé hamonu ba nia, idade avansadu, iha komportamentu di’ak no razaun umanitariu hanesan moras ka seluk tan. Tetum PDF  English PDF