Komunikadu Imprensa / Press Release
Apr 15

Tribunál kontinua hala’o julgamentu ba kazu urjente sira iha situasaun estadu emerjénsia JSMP rekomenda atu utiliza meu sira no kondisaun ne’ebé apropriadu no seguru

Iha 27 Marsu 2020, Prezidente Repúblika liuhusi Dekretu Prezidente Repúblika, Nú. 29/2020, dekreta Estadu Emerjénsia hahú husi 28 Marsu 2020 to’o iha 26 Abril 2020 relasiona ho pandemia virus corona ka COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) ne’ebé hamate ema rihun ba rihun iha mundu. Bazeia ba dekretu lei ne’e, movimentu públiku no atividade hosi instituisaun hotu-hotu, inklui tribunál sira la bele funsiona hanesan bai-bain durante períodu ne’e. Mezmu nune’e, tribunál kontinua atende kazu urjente sira hanesan julgamentu sumáriu, primeiru interrogatóriu, kazu ne’ebé arguidu iha hela prezu/detidu iha prizaun no kazu sira ne’ebé tenke hetan desizaun.

Tetum PDF