Komunikadu Imprensa / Press Release
Aug 07

Tribunál hahú tama ba feriadu judisiáriu Autór tribunál sira simu formasaun kona-ba Violénsia Bazeia ba Jéneru

Kada tinan hahú husi 01 Agostu to’o 15 Setembru, Tribunál sira tama ba loron feriadu judisiáriu no sei reativa fali julgamentu iha 16 Setembru 2023. Hanesan bain-bain bainhira tama loron feriadu judisiáriu, autór tribunál sira sempre prenxe tempu ne’e ho formasaun hodi hasa’e tan kapasidade sira nian ba iha lei sira no oinsa trata kazu sira ho di’ak no efetivu.
TETUM
ENGLISH