Komunikadu Imprensa / Press Release
Apr 13

Prokuradór inklui pedidu indemnizasaun sivíl iha sira nia akuzasaun ba kazu violasaun seksuál JSMP konsidera progresu pozitivu no husu atu konsistente iha kazu sira seluk

Prokuradór inklui pedidu indemnizasaun sivíl iha akuzasaun ba kazu violasaun seksuál (VS) rua ne’ebé JSMP monitoriza. Kazu VS ho Nú. Prosesu: 0127/20.DIBCR, prokuradór husu indemnizasaun sivíl US$5,000.00 no kazu VS seluk ho Nú. Prosesu: 0002/20.MFALS, prokuradór husu indemnizasaun sivíl US$1,500.00. Tetum PDF