Komunikadu Imprensa / Press Release
May 13

Ministériu Públiku no Tribunál presiza konsidera kazu sira Violénsia Bazeia ba Jéneru hanesan kazu urjente iha situasaun Estadu Emerjénsia 

JSMP no ALFeLa husu ba Ministériu Públiku (MP) no Tribunál atu konsidera no fó prioridade hodi kontinua prosesa no julga kazu sira ho natureza Violénsia Bazeia ba Jéneru (VBJ) liu-liu violasaun seksuál, abuzu seksuál ba menór ka eskplorasaun seksuál ba feto no labarik  hanesan mós kazu urjente sira seluk ne’ebé tribunál kontinua atende iha situasaun Estadu Emerjénsia ida ne’e. Tetum PDF