Komunikadu Imprensa / Press Release
Jul 03

Komunidade Suku Bobocasse husu ba Governu atu halais aprovasun Lei Protesaun Labarik no halo sosializasaun ba lei sira ne’ebé ejiste  

Komunidade sira iha suku Bobocasse, Sub-distritu Pante Makasar, Munisípíu Oekusi-RAEOA, husu ba Governu no Parlamentu Nasionál atu halais prosesu aprovasaun ba Lei Protesaun Labarik no halo sosializsaun ba lei sira ne’ebé ejiste ona. Kestaun ne’e, partisipante sira husu liuhosi treinamentu ne’ebé fasilita husi JSMP kona-ba materia Direitu Feto no Labarik no Asesu ba Justisa Formal, iha 28 Juñu 2019. Tetum PDF