Komunikadu Imprensa / Press Release
Jun 01

Komemorasaun Loron Internasionál Labarik JSMP husu Governu atu asegura direitu labarik sira asesu ba justisa tantu iha propagasaun Covid-19 no Estadu Emerjénsia

Loron 01 Juñu kada tinan, mundu tomak inklui Timor-Leste komemora nu’udar loron internasionál ba labarik sira hodi rekoñese, asegura, promove no respeita labarik sira nia direitu fundamentál sira. Labarik barak sofre violénsia, diskriminasaun no abuzu seksuál oi-oin iha rai bar-barak inklui Timor-Leste até iha situsaun pandemia Covid-19, labarik sira kontinua hetan violénsia.

Tetum PDF