Komunikadu Imprensa / Press Release
Oct 05

JSMP Opiniaun: Governu ta’uk ezekuta orsamentu tanba prezensa Komisaun Anti Korrupsaun (KAK): hamosu pergunta ba públiku

Iha reuniaun plenaria Parlamentu Nasionál, Kinta-feira, 22 Setembru 2022, Distinta deputada Maria Angélica Rangel d.c. dos Reis halo deklarasaun katak Lei Medida sira Prevensaun no Kombate Korrupsaun (LMPKK) no serbisu Komisaun Anti Korrupsaun (KAK) nian mak sai hanesan impedimentu ba ezekusaun Orsamentu Jerál Estadu (OJE), tanba Governu ta’uk ho ekipa KAK nian ne’ebé serbisu hamutuk ho Governu no prezensa ekipa ne’e mós halo ezekutivu sira serbisu la di’ak[1]. Nune’e, deputadu ne’e hanoin atu altera fali lei ne’e hodi hamenus prezensa no supervizaun KAK nian ba iha OJE nian  Tetum PDF

[1] Informasaun detallu iha ne’e: https://tempotimor.com/politika/12559-fretilin-konsidera-lei-kak-impede-governu-ezekuta-oje-2022