Komunikadu Imprensa / Press Release
Mar 22

JSMP ninia prezensa hodi fahe informasaun kona-ba asesu ba justisa formál: Responde ona komunidade Suku Saburai ninia preokupasaun kona-ba oinsa atu asesu ba justisa formál

Iha 28 Fevereiru 2023, JSMP realiza treinamentu ba Estrutura Suku no komunidade balun iha Suku Saburai, Postu Administrativu Maliana, Munisípiu Bobonaro. Partisipante sira ne’ebé partisipa iha treinamentu ne’e kompostu husi xefe aldeia, delegada feto, joven feto no joven mane no ema ho defisiénsia. Totál partisipante hamutuk ema na’in 22 kompostu husi feto 17 no mane 5 (lima). Tetum