Komunikadu Imprensa / Press Release
Feb 15

JSMP liuhosi semináriu rejionál aprezenta rezultadu survei “Persepsaun no Satisfasaun Utilizadór no Fornesidór Serbisu iha Sistema Justisa Formál iha Kazu VBJ”

Iha 08 Fevereiru 2024, JSMP realiza semináriu rejionál hodi aprezenta rezultadu survei kona-ba Persepsaun no Satisfasaun Utilizadór no Fornesedór Serbisu iha Sistema Justisa Formál iha Kazu Violénsia Bazeia ba Jéneru (VBJ) ba parte sira mak hanesan autoridade lokál, polísia, estudente, parseiru no komunidade sira balun iha Munisípiu Covalima. (TETUM)