Komunikadu Imprensa / Press Release
Jan 15

JSMP apresia inisiativa Komisaun A ne’ebé prepara ona kalendáriu serbisu Komisaun nian ba fulan 6 iha tinan 2021

Komisaun A, Parlamentu Nasionál iha reuniaun 06 Janeiru 2021 ne’ebé prezide husi Prezidente Komisaun A, distintu deputadu Joaquim dos Santos, aleinde halo aprovasaun ba paraser pedidu Ministériu Públiku nian, Komisaun mós halo apresiasaun ba kalendáriu serbisu fulan 6 nian ne’ebé sei hahú husi fulan Janeiru to’o 14 Jullu 2021 antes termina sesaun lezislativa da-toluk nia tempu.

TETUM
ENGLISH