Komunikadu Imprensa / Press Release
Oct 29

Ezerse Liberdade iha Estadu Demokrátiku no Protesaun ba Sasin Sai Preokupasaun iha Suku Sagadate

JSMP fasilita treinamentu ba Estrutura Suku Sagadate iha Postu Administrativu Laga, Munisípiu Baukau iha 22 Outubru 2020. Partisipante husi treinamentu ne’e kompostu husi xefe aldeia, pesoál apoiu suku (PAS), lia-na’in suku no xefe suku rasik ho totál partisipante hamutuk ema na’in 15. Xefe aldeia sira mai husi aldeia Abuti, Selegua, Samagata, Ia Sula, One Bu’u, Serebui, Ulakuti no Be Liawali.

Tetum PDF