Komunikadu Imprensa / Press Release
Jul 24

Ekipa Advokasia Sosiedade Sivíl husu Ministru Justisa Oetavu-Governu Konstitusionál atu kriminaliza insestu

Ekipa Advokasia Sosiedade Sivíl ne’ebé kompostu husi JSMP, ALFeLa, Fokupers, no Pradet husu Ministru Justisa Oetavu-Governu Konstitusionál atu kriminaliza insestu durante hasoru malu ho Sua Exelénsia Ministru Justisa Sr. Manuel Carceres ho ninia asesora iha salaun enkontru Minstériu Justisa, iha Sesta-feira, 20 Jullu 2018, Kaikoli-Dili.

Tetum PDF
English PDF

Bananowa, truskawkowa, karmelowa – kamagra w żelu występuje aż w. Powszechnie uważa się, że na tej stronie operacja prostaty oznacza dla mężczyzny kres życia intymnego.