JSMP Team & XIII JSMP Anniversary

JSMP Seminar Nasional

JSMP Team

National Seminar

Press Conference

Working to Guarantee Justice For All..!

Latest News

Semináriu nasionál kona-ba mekanizmu kontrolu suspensaun ba pena prizaun iha kazu violénsia doméstika Posted Aug 01, 2014 By jsmp

Iha 31 Jullu 2014, Judisial System Monitoring Programme (JSMP) liu husi Unidade Justisa ba Feto no Labarik (WCJU) sei realiza semináriu ho topiku “Mekanizmu kontrolu

Read More »

Tribunál Distritál Oe-Cusse hala’o inspesaun judisial iha fatin akontesimentu ba kazu krime hasoru flora no fauna Posted Jul 25, 2014 By jsmp

Iha 17 Jullu 2014, Tribunál Distritál Oe-Cusse hala’o prosesu inspesaun judisial iha fatin akontesimentu ba kazu krime hasoru flora no fauna ne’ebé involve arguidu AB

Read More »

Akuzasaun ministériu públiku la koresponde ho sofrimentu vítima Posted Jul 24, 2014 By jsmp

Iha 18 Jullu 2014, Tribunál Distritál Dili julga arguidu AA ne’ebé komete krime violénsia doméstika hasoru nia feen, iha Distritu Dili. Ministériu Públiku akuza katak

Read More »

Suku Fatulia ezije Parlamentu Nasionál Ignora Interese Privadu no Altera Lei Pensaun Vitalisia Posted Jul 07, 2014 By jsmp

Partisipantes ba treinamentu kona-ba demokrásia, prosesu halo lei no kna’ar orgaun soberanu sira nian iha Suku Fatulia, Sub-Distritu Venilale, Distritu Baucau, Iha 4 Jullu 2014,

Read More »

Parlamentu Nasionál la konsistente ho agenda eleisaun Komisáriu foun ba Comissão Anti-Corrupção Posted Jul 04, 2014 By jsmp

Iha 02 Jullu 2014, Parlamentu Nasionál (PN) liu husi plenária estraordináriu ho ajenda atu halo votasaun ba Komisáriu foun Comissão Anti-Corrupção (CAC). Ajenda ne’e meja

Read More »